Fundusze Unijne

Firma Control Systems ubiega się w ramach “Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1 – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie 1.5 – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.5.2 – Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” o dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

Nazwa projektu: „Zwiększenie konkurencyjności firmy Control Systems z siedzibą w Murowanej Goślinie poprzez zakup urządzeń pozwalających na poszerzenie oferty o innowacyjny system automatycznej dystrybucji produktów konsumpcyjnych”.

Poniżej zestawienie zapytań ofertowy.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Firma Control Systems korzysta również z dofinansowania w ramach Wsparcia promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Zakup pakietu oprogramowania do zarządzania procesami produkcyjnymi(MRP)

Znak postępowania:CS_11/1.5.2/UE

Formularz: PDF / DOCX

Aktualizacja 15/12/2017:Zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

Aktualizacja 22/12/2017:Wszczęto postępowanie oznaczone znakiem CS_12/1.5.2/UE na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
Formularz: PDF / DOCX

Aktualizacja 29/12/2017:W wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano dostawcę oprogramowania MRP - Aidem Art Sp. z o.o.

Zakup stanowiska do uruchamiania sterowników oraz komponentów do automatów sprzedających

Znak postępowania:CS_10/1.5.2/UE

Formularz: PDF / DOCX

Aktualizacja 26/10/2017:W wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano dostawcę stanowiska do uruchamiania sterowników oraz komponentów do automatów sprzedających - Renex Sp z o.o. Sp.k.

Zakup linii do montażu układów elektronicznych SMD

Znak postępowania:CS_09/1.5.2/UE

Formularz: PDF / DOCX

Aktualizacja 26/10/2017:W wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano dostawcę linii do montażu układów elektronicznych SMD - Renex Sp z o.o. Sp.k.

Zakup stanowiska do malowania proszkowego

Znak postępowania:CS_08/1.5.2/UE

Formularz: PDF / DOCX

Aktualizacja 26/10/2017:W wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano dostawcę stanowiska do malowania proszkowego - ROMER Spółka Cywilna A.Ciura, W.Ciura.

Zakup wózka widłowego

Znak postępowania:CS_06/1.5.2/UE

Formularz: PDF / DOCX

Aktualizacja 23/05/2017:W wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano dostawcę wózka widłowego - NIKO ALEX Sp. z o.o.

Zakup prasy krawędziowej

Znak postępowania:CS_04/1.5.2/UE

Formularz: PDF / DOCX

Aktualizacja 10/04/2017:W wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano dostawcę prasy krawędziowej - TOMACO - INTRO Sp. z o.o.

Zakup stanowiska do nanoszenia grafik metodą termo-sublimacji

Znak postępowania:CS_03/1.5.2/UE

Formularz: PDF / DOCX

Aktualizacja 10/04/2017:W wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności nie wybrano dostawcy z powodu braku ofert. W związku z brakiem złożonych ofert na zapytanie CS_03/1.5.2/UE ponownie wszczęto postępowanie, któremu nadano znak CS_05/1.5.2/UE.
Formularz: PDF / DOCX

Aktualizacja 16/05/2017:W wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano dostawcę stanowiska do nanoszenia grafik metodą termo-sublimacji - ATRIUM Centrum Ploterowe Sp. z o.o.

Aktualizacja 29/05/2017:W związku z niepodpisaniem umowy z wybranym wykonawcą do dnia 26/05/2017 postępowanie zostaje nierozstrzynięte.

Aktualizacja 09/06/2017:Z powodu nierozstrzygnięcia postępowania na zapytanie CS_05/1.5.2/UE ponownie wszczęto postępowanie, któremu nadano znak CS_07/1.5.2/UE.
Formularz: PDF / DOCX

Aktualizacja 29/06/2017:W wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano dostawcę stanowiska do nanoszenia grafik metodą termo-sublimacji - ATRIUM Centrum Ploterowe Sp. z o.o.

Zakup frezarki CNC do obróbki tworzyw sztucznych

Znak postępowania:CS_02/1.5.2/UE

Formularz: PDF / DOCX

Aktualizacja 10/04/2017:W wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano dostawcę frezarki CNC do obróbki tworzyw sztucznych - Polska Grupa CNC Damian Laskowski.

Zakup stanowiska spawalniczego

Znak postępowania:CS_01/1.5.2/UE

Formularz: PDF / DOCX

Aktualizacja 19/01/2017:W wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano dostawcę STANOWISKA SPAWALNICZEGO - RYWAL RHC Sp. z o.o. Oddział Poznań.